Privacyreglement

U mag van ons verwachten dat wij op een zorgvuldige manier omgaan met de aan ons verstrekte persoonsgegevens en medische gegevens. De verwerking van deze (medische) persoongegevens vindt plaats conform de geldende wet- en regelgeving.

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is verwerking van persoonsgegevens betreffende onder andere iemands gezondheid verboden, behalve indien dat op grond van de Wbp of op grond van een specifiek wettelijke regeling is toegestaan. De Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG) vormen de grondslag voor het medisch beroepgeheim van de bedrijfsarts.

Medio 2015 verwachten wij  onze ISO 27001-certificering af te ronden.

Voor meer informatie over de wijze waarop wij met uw (medische) persoonsgegevens omgaan kunt u hier ons privacyreglement raadplegen.